มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ Covid-19

covid prevention image

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 และการปฎิบัติตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยโรคติดต่ออันตราย dots.academy ได้จัดทำมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ดังนี้

มาตรการสำหรับผู้เข้าอบรมและใช้สถานที่ของ dots.academy

  • ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะต้องเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
  • หากท่านมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก หรือ ไม่ยอมปฎิบัติตามกฎข้างต้น dots.academy ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้ท่านเข้าใช้พื้นที่
  • หากผู้อบรมมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้างต้น สามารถแจ้งขอเลื่อนการอบรม หรือขอรับค่าอบรมคืนได้

มาตรการในการจัดสถานที่เพื่อฝึกอบรม 

  • จำกัดผู้เข้ารับการอบรมไม่เกิน 16 ท่านต่อคลาสเท่านั้น
  • จัดที่นั่งแยกแต่ละบุคคลในระยะห่างที่เหมาะสมตามมาตรการควบคุมโรค ทั้งในส่วนของห้องเรียนแล้วที่พักทานอาหารกลางวัน
  • ในกรณีเป็นการจัดที่นั่งแบบคลาสรูม โต๊ะผู้เข้าอบรมจะมีการติดตั้งฉากกั้นด้านหน้าในทุกๆ โต๊ะ
อดีตผู้บริหารด้านการตลาดดิจิทัลของบริษัทโทรคมนาคมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ปัจจุบันเป็นเทรนเนอร์ด้านการตลาดที่มีประสบการณ์อบรมและบรรยายให้กับธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะบริษัทขนาดใหญ่จนถึง SME มากกว่า 5 ปี เป็นเจ้าของบล็อก nuttaputch.com – บล็อกธุรกิจและการตลาดอันดับต้นๆ ของประเทศไทยที่มีผู้ติดตามมากกว่า 370,000 คน ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำและยกเป็นหนึ่งใน Influencer ดัานการตลาดในปัจจุบัน